Subsidie hét groeimiddel voor groendaken

In duurzame gemeenten wordt subsidie gegeven voor het groene dak. Die subsidie stimuleert vele bedrijven en particulieren tot het aanleggen van een groendak. In deze tijden van verduurzaming helpen de subsidie regelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. Niet alleen dakgroen overigens, ook gevelgroen valt vaak onder dezelfde regeling. Het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Inloopdag3wat is een groendaksubsidie op het groene dak

Subsidie groene daken per gemeente

Onderstaand hebben we een overzicht van de plaatsen in Nederland welke mogelijk een subsidie geven direct voor dak- en/of gevelgroen. Korte opsomming: Amsterdam, Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Almelo, Amstelveen, ’s Gravenhage,  Groningen, Hoorn, ’s Hertogenbosch, Leiden, Rotterdam, Soest, Tiel, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude, Zwijndrecht en er zijn er nog meer! Bij de meeste plaatsen hebben we nog een link naar een gemeentelijke website voor aanvullende informatie. Een aantal gemeenten hebben een subsidie-regeling, maar soms uit een “ander potje” als waterbeheer of energiebesparing; navraag bij die gemeente moet dan uitsluitsel geven.

Subsidie is bij uitstek hét groeimiddel voor groendaken. 

Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak worden uitgevoerd door een erkend bedrijf als Groendak.

Voor ondernemers zijn er nog de fiscale regelingen: de Vamil-regeling en de MIA. bouwwerkbegroening, het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Klik op één van de volgende plaatsen om meer te lezen, of zie hieronder.

Alphen aan den Rijn

Aan de aanvrager kan subsidie worden verleend voor een deel van de kosten voor het aanleggen van een groen dak op een bestaand gebouw of bijgebouw. De subsidie bedraagt € 20 per m². De subsidie bedraagt maximaal € 400 per gebouw of bijbehorend bouwwerk. De subsidie kan slechts worden verleend: a. Voor zover een omgevingsvergunning is vereist, wanneer de omgevingsvergunning is verleend. b. De minimale oppervlakte van het groene dak 6 m² is.c. Indien alle informatie is ontvangen en beoordeeld op volledigheid en juistheid. http://www.energievoordetoekomst.nl/gemeenten/alphen-den-rijn/bijdrage-groen-dak/

Almelo

Particulieren en bedrijven die een groen dak willen laten aanleggen, kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van 15 euro per vierkante meter.

http://www.groendak.info/subsidie-voor-groene-daken-in-almelo#.UiZZQtL3tX4

Amsterdam

Subsidie voor groene daken  en  gevels. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30,- per vierkante meter groen dak of groene gevel en een maximum totaalbedrag per subsidieaanvraag van € 100.000,-.

Als de wateropslagcapaciteit van een groen dak aantoonbaar groter is dan 30 liter per vierkante meter, is de maximale bijdrage € 50,- per vierkante meter. Als de groene gevel een constructie is met planten die niet grondgebonden zijn, maar in een substraat, dan is de maximale bijdrage € 50,- per vierkante meter.

zie website gemeente Amsterdam

Amstelveen

De vergoeding bedraagt tussen de 10 en de 15 euro per m2. Dit hangt af van de beplanting die u kiest en de oppervlakte van het dak. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van 15.000 euro per gebouw. Subsidie voor elk gebouw dat minimaal 3 jaar oud is en een dak heeft van minimaal 15m2 komt in aanmerking voor deze subsidie.

kijk op de website van de gemeente Amstelveen

Apeldoorn

De subsidie bedraagt € 30 per m² met een maximum per aanvraag van € 2.500 voor particulieren en € 25.000 voor sociale verhuurders en bedrijven. De maximale subsidietoekenning bedraagt 50% van de totale kosten. Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de subsidieregeling alleen geldt voor panden die zijn aangesloten op de gemengde riolering. In de praktijk betekent dit dat alleen het bestaand stedelijk gebied in aanmerking komt.

Capelle aan den IJssel

1. De bijdrage voor een groen dak bedraagt € 25 en voor een verticale gevel € 50 per m². De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden tot een maximum van € 250 vergoed. 3. Het maximale subsidiebedrag inclusief kosten voor bouwkundig onderzoek bedraagt: a. Particulier € 1.500 per aangevraagd object. b. Organisatie € 10.000 per aangevraagd object. 4. Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90% van de totale kosten van de aanleg van een groen dak en of verticaal groen en voor een organisatie 50% van de totale kosten voor de aanleg van een groen dak of verticaal groen. 5. De minimum oppervlakte voor zowel een particulier als organisatie is 6 m².

Den Haag / ’s Gravenhage

Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. Als het groene dak leidt tot een constructieve aanpassing of wanneer het betreffende pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak is zichtbaar vanaf de straat, is een vergunning nodig. Vraag na bij het stadsdeelkantoor of u voor de aanpassingen een bouwvergunning nodig heeft en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht.

Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 20 vierkante meter. Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.

De helling van het dak is niet meer dan 35°. U wordt aangeraden om samen met een gecertificeerd bedrijf een juiste keuze van een groen dakpakket te maken bij een hellend dak. Voor schuine daken zijn er speciale dakpakketten in de handel die het wegglijden tegengaan.

Het groene dak moet tenminste een wortelwerende laag hebben.

Subsidie voor een groen dak: een plat of hellend dak met begroeiing;
– een extensief groen dak: een groen dak begroeid met mos en/of grassen, vetplanten en soms kruiden;
– een intensief groen dak: een groen dak begroeid met struiken en eventueel bomen;

Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg van een groen dak in Den Haag waarvoor geldt dat:
a. het te beplanten dakoppervlak meer dan 25 m² is;
b. het groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 15 liter per m² groen dak;
c. het groene dak een wortelkerende laag heeft;
d. de helling van het dak minder dan 35° is.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de aanleg van een groen dak in Den Haag aan een eigenaar van een woning of van een pand of een vereniging van eigenaars (VvE). Een subsidie bedraagt maximaal 40% van uitsluitend de aanlegkosten van een groen dak met een maximum tot €10.000,- per aanvraag.

zie website gemeente Den Haag

Eindhoven niet!

Groningen

De subsidie bedraagt € 30 per m² voor oppervlakken van 6-100 m². De subsidie bedraagt € 20,00 per m² voor oppervlakken van 100-250 m². De subsidie bedraagt € 10 per m² voor oppervlakken van 250-1000 m².

’s Hertogenbosch

De subsidie is voor de aanleg van een groen dak op een bestaande particuliere woning of schuur. Het bedraagt € 25 per m2 groen dak van minimaal 20 m² en maximaal 100 m². De vergoeding is dus van  € 500 tot maximaal € 2.500 per groen dak.

Voor meer informatie zie:

http://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/stad-en-wijken/water-in-de-stad/groen-dak-met-subsidie/

Leeuwarden 

momenteel geen subsidie voor groene daken.

Leiden

De energiesubsidie is ook voor de aanleg van een groen dak op een bestaande particuliere woning of schuur. De gemeente Leiden een subsidie voor energiebesparende maatregelen ter beschikking. Het maximale subsidiebedrag is €1.000,-.  De subsidie is bestemd voor woningeigenaren én voor huurders (met toestemming van de verhuurder).

Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidlening met een minimaal leningbedrag van € 2.500,- en een maximaal leningbedrag tot €15.000,-. Voor een lening komen alleen woningeigenaren in aanmerking.

Voor alle regelingen geldt: EERST AANVRAGEN EN DAN PAS AAN DE SLAG!

Nijmegen 

momenteel geen subsidie voor groene daken.

Nieuwegein 

momenteel geen subsidie voor groene daken.

 

Rotterdam

still going strong!

De kosten voor een haalbaarheidsonderzoek worden niet meer gesubsidieerd. Verder bedraagt de subsidie € 25 per m², plus € 5 per m² van de waterschappen met uitzondering van hoogheemraadschap Delfland. Het is dus een regeling tot € 30 per m², afhankelijk van uw situatie.

http://www.rotterdam.nl/groenedaken of http://www.groendak.info/groendaken-bijna-gratis-in-rotterdam-overschie#.UiZUzdL3tX4

Soest

Subsidie voor groene daken t/m december 2016! De subsidieregeling vergoedt 33% van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 30 per m². Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 6 m². De subsidie die uitgekeerd kan worden is maximaal  € 20.000 per gebouw.

http://www.soest.nl/eCache/DEF/35/606.html 

Utrecht

De subsidie voor een groen dak bedraagt €30 per m², maar niet meer dan 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van €20.000. In dit bedrag zijn de kosten van een bouwkundig advies inbegrepen (max. €250). De ondergrens voor een aanvraag ligt op een dakoppervlakte van 20 m². Het dak van een schuur of garage kan worden meegenomen in de aanvraag voor het dak van een woning als hiermee aan de ondergrens wordt voldaan. Zie ook: www.utrecht.nl/groendak

https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?extSystem=SDU&id=9608

Tilburg

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen subsidie krijgen. Het geldt voor alle bebouwing binnen de bebouwde kom van Tilburg.

Het subsidiebedrag per aanvraag is 50 procent van de werkelijke kosten per vierkante meter met een maximum van 25 euro per vierkante meter. Een particuliere aanvrager kan in aanmerking komen voor maximaal 2.500 euro voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties geldt een maximum 25.000 euro.

Voor 2017 en 2018 is per jaar een budget beschikbaar van 250.000 euro. Subsidie worden aangevraagd via deze website tilburg.nl.

Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude investeert de komende jaren structureel in duurzaamheid en milieukwaliteit. De gemeente stelt hiervoor een subsidie van 20 euro per m² beschikbaar voor de aanleg van een groendak.

http://www.groendak.info/subsidie-het-groeimiddel-voor-groendaken/

Zwijndrecht

De subsidie bedraagt € 31 per m² gerealiseerde groenoppervlakte, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden. De subsidie mag de bewezen kosten niet overschrijden. De subsidies voor een extensief groendak en een grasdak worden verleend bij nieuwbouw, herbouw en/of bij bestaande woningen. Een groendak van minimum 6 m² dient te worden aangelegd.

http://www.hetportaal.be/premies/Zwijndrecht/Subsidie-voor-een-groendak.html

)* Bovenstaande opsomming is vrijblijvend en naar eer en geweten opgesteld door Groendak.